Obchodní podmínky kurzy sushi

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO
“POŘÁDÁNÍ KURZŮ PRO VEŘEJNOST”


(dále jen "Smluvní podmínky", platné od 27. 5. 2016)


1. Úvodní ustanovení a právní režim
Záležitosti neupravené v těchto Smluvních podmínkách se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění.
Smluvními stranami jsou:


a) Poskytovatel: 

SUSHI RÁJ s.r.o.
Nové sady 988/2
60200 Brno
IČO: 07294344

b) Zákazník – objednavatel.
Objednatelem se rozumí osoba, která u poskytovatele objednává kurz.
Účastníkem se rozumí fyzická osoba, které je poskytována služba.
Veškeré úkony související se smluvním vztahem vzniklým na základě těchto Smluvních podmínek musí být
učiněny písemně, není-li dále uvedeno jinak. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost úkonu.
Písemnou formou se rozumí komunikace pomocí e-mailu a online přihlášky na stránkách poskytovatele.
2. Přihláška
a) Odesláním závazné přihlášky objednatel akceptuje tyto Smluvní podmínky a dává souhlas ke zpracování v
přihlášce uvedených údajů podle z. č. 121/2000 Sb. Tyto údaje jsou důvěrné a bez souhlasu objednatele
nebudou poskytnuty třetí osobě. Budou použity poskytovatelem pro potřeby registrace, kontaktování a
informování objednatele v souvislosti s kurzy vaření.
b) Na kurz poskytovatele se objednatel přihlašuje prostřednictvím závazné přihlášky. Vaši závaznou přihlášku
můžete zaslat online přes www.sushiraj.cz nebo elektronicky na adresu kurzy@sushiraj.cz . Výjimečně se lze
přihlásit i telefonicky na tel: +420 776 789 109, 775 221 146.
c) Přijaté přihlášky jsou zpracovávány a jejich přijetí poskytovatel potvrzuje. Není-li přihláška poskytovatelem
potvrzena, účastník není přihlášen a akce se nemůže zúčastnit.
d) Pokud přihlášení účastníci nebudou zařazeni z důvodů naplněné kapacity, bude objednatel o této
skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozuměn a poskytovatel mu může nabídnout náhradní termín.
3. Dárkový poukaz
Objednatel může u poskytovatele zakoupit dárkový poukaz na kurz pro účastníka.
Druhy dárkových poukazů:
a) otevřený – na jakýkoliv vypsaný kurz dle výběru účastníka, v němž je volné místo. Na vybraný kurz se musí
účastník zaregistrovat. Poukaz je platný na dobu určitou, uvedenou v poukazu. Po skončení platnosti poukazu
se nelze na kurzy registrovat.
b) poukaz na konkrétní kurz – poukaz je platný pouze na tento kurz, není třeba další registrace.
Dárkový poukaz zasíláme dle domluvy Českou poštou nebo elektronicky.
4. Cena a platební podmínky
a) Objednatel akceptuje výši smluvní ceny uvedené v nabídce kurzů. Poskytovatel může poskytnout
objednateli mimořádnou slevu ze smluvní ceny, po vzájemné domluvě. Cena u kurzů na objednávku je
předmětem oboustranné dohody.
b) Smluvní cena musí být poukázána na účet č. 2001487569 / 2010, pod přiděleným variabilním symbolem, a
to nejpozději do 7 dnů od zaslání potvrzení o přijetí přihlášky, není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak.
Poukázáním platby se rozumí její připsání na výše uvedený účet poskytovatele. Pokud se tak nestane, není
objednatel povinen nadále rezervovat místo na kurzu objednateli a může jej poskytnout jinému zájemci.
c) Smluvní cenu lze také uhradit výjimečně po domluvě na místě při registraci v hotovosti.
5. Storno podmínky
a) Objednatel může zrušit přihlášku účastníka nejpozději 10. pracovní den před konáním kurzu s nárokem na
vrácení smluvní ceny v plné výši.
b) Jestliže objednatel zruší přihlášku účastníka nejpozději 5. pracovní den před konáním kurzu, účtuje
poskytovatel storno poplatek ve výši 50 % ceny.
c) Pozdější zrušení není z provozních důvodů akceptovatelné a objednatel je povinen uhradit smluvní cenu v
plné výši.
d) Při předem neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka, nebo jeho náhradníka, neposkytuje poskytovatel
objednateli ze své nabídky náhradní akci a poplatek nevrací.
e) Poskytovatel může v odůvodněných případech zrušení objednávky poskytnout objednateli možnost účasti
na jiném kurzu poskytovatele. Tím však nezaniká povinnost uhradit bez zbytečného odkladu storno poplatek,
případně smluvní cenu dle dispozic poskytovatele.
f) Případné vrácení smluvní ceny poskytovatel provede do konce kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byla částka
hrazena, pokud se nedomluví jinak.
6. Podmínky změn v organizaci kurzu
a) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, případně doby zahájení nebo ukončení kurzu, osoby
lektora, místa konání, případně dalších skutečností. Dále si také poskytovatel vyhrazuje právo zrušit kurz
z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, tj. 6 osob, nebo v případě nenadálých událostí (např.
onemocnění lektorky).
b) O změnách je povinen poskytovatel informovat objednatele bez zbytečného odkladu, zpravidla
elektronickou poštou či telefonicky.
c) V případě, že dojde ke změně termínu akce a nový termín nebude účastníkovi vyhovovat, může svou účast
na akci zrušit nejpozději do 3 dnů od rozeslání informace o zrušení akce a smluvní cena mu bude vrácena.
d) Pokud dojde ze strany poskytovatele k úplnému zrušení kurzu bez uvedení náhradního termínu, má
objednatel právo na vrácení smluvní ceny v plné výši. Objednatel v takovém případě může dále využít rovněž
nabídku účasti na jiné akci poskytovatele, případný rozdíl v ceně bude dorovnán.
7. Vyloučení odpovědnosti
a) Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při
svých vlastních vzdělávacích službách.
b) Dále nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům kurzů, nebo které byly účastníky
způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník kurzu.
8. Závěrečný souhlas:
Vyplněním závazné přihlášky souhlasím s těmito Smluvními podmínkami a zároveň dávám svůj výslovný
souhlas k využívání osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb. k zařazení svých údajů do databáze
poskytovatele za účelem rozeslání informací o akcích pořádaných poskytovatelem. Tento souhlas mohu
kdykoliv písemně odvolat.